KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych jest KD KONIECZNY SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Rajbrot 27, 32-725 Rajbrot, Tel.: 725 623 864, [email protected]
  2. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem danych za pośrednictwem: tel. (14) 612-34-13, email: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KD KONIECZNY SPÓŁKA Z O. O. w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług KD KONIECZNY SPÓŁKA Z O. O., w tym przekazywania informacji handlowych
  4. W przypadku i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne bo dzięki temu możemy współpracować
  6. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez KD KONIECZNY SPÓŁKA Z O. O.  jest udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów lub wszystkie inne osoby występujące z zapytaniem do dowolnego działu naszej firmy – również marketing bezpośredni produktów lub usług własnych KD KONIECZNY SPÓŁKA Z O. O. (np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe możliwości zakupu). Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) lub urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon, tablet)
  7. Odbiorcą danych osobowych jest KD KONIECZNY SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Rajbrot 27, 32-725 Rajbrot, tel.: 725 623 864, [email protected], podmioty prawne upoważnione do dostępu do danych
  8. Pani/ Pana dane osobowe mogą  być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku  z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;

b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);

c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom

  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
  • Decyzje dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz w celu marketingu towarów i usług nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzaniem w tym profilowanie